комуникация на промяната

насочване на вътрешния диалог при бизнес трансформации

Предизвикателството

Корпорация планира промени в политиката за част от служителите си. Тези променя засягат само невидими външно аспекти на работната среда. за успеха на вътрешния проект е важно да не предизвиква широка обществена дискуция по време на тестовата фаза.  Въпросът: как да бъде структурирана комуникацията, за да е успешна, как да се интегрира в корпоративния стил и как да се създадат ефективни ключови послания за иницииране на промяна в поведението. 

 

Решението

За изграждането на успешна комуникация на промяната от съществено значение са преките впечатления от корпоративната култура и знанията на лидерите - както за вътрешните процеси, така и за личностите в екипа. Затова подготовката за комуникационната стратегия на промяната започва с дълбочинни интервюта, оценка на процеса и ясно дефиниране на целите и възможните препятствия. 

Развива се комуникационната стратегия на промяната, която отразява реалната нужда от информация на въвлечението страни и насочква ключовите послания към основните въпроси: защо се променяме, кои са общите приоритети, как ще се оценяват служителите и най-вече каква подкрепа е предвидена и с какво промената е ценна за тях.

След като готовата за директно приложение стратегия е разработена, репутационният консултант модерира интензива дискусия с лидерите на проекта за промяна. При нея се верифицира препоръчания подход, прави се избор от различните предложения и се проверява за евентуални области на риск. ДИскусията с коментар на възможни въпроси и техните отговори допълнително се изпозлва и като тренинг за вътрешните комуникатори.

 

Pезултатът

Изговена по поръчка комуинкационна стратегия за промяна с ефективен план за действие, която създава основи на доверие и мотивира хората да приемат транформацията. възприета е много позитивно от мениджмънта, ръководещ бизнес трансформацията.