communication management

DIY-бизнес

Носейки трансформацията дълбоко в сърцето си, Ваня Бабанин разказва в това 15-минутно видео как подходът към ученето трябва да се адаптира към промените в обществото.

DIY-business

Wearing transformation in her heart, Vanya Babanin explains in this 15-min video how the learning approach needs to adapt to the changes in society. 

 
Преглед на регионалното събитие на EACD в София

CCO (Chief Communication Officer) на бъдещето е автентичен и честен, учи бързо и действа гъвкаво, адаптирайки се към всяка случваща се промяна - това беше профилът, около който се обединиха участниците в регионалния дебат в София на 24 октомври. 

Review of the EACD Sofia Event

The CCO of the future is authentic and honest, learns fast and acts with agility, adapting to any change that occurs. This was the profile agreed on by participants in the EACD regional event in Sofia on October 24.