ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Защитата на лични данни е важен аспект за всички нас, които стоим зад babanin.eu. Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (“Регламентът”), настоящото Информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на Би Фриймплои ЕООД. Целта на настоящото Информационно известие е да Ви уведомим какви лични данни за Вас използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

   

1. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности и за постигане на висок стандарт за продуктите и услугите ни. Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

•         идентифицираща информация (напр. име, номера на лична карта и паспорт, националност, място и дата на раждане, пол, снимка, IР адрес);

•         идентифициращи данни на пълномощници;

•         информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);

•         данъчен статус (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус);

•         банкови данни (напр. данни за банкова сметка);

•          данни, свързани с Вашите навици и предпочитания: 

a. данни, които са свързани с Вашата употреба на нашите продукти и услуги, предлагани на уебсайтовете ни; 

 b. данни от Вашите взаимоотношения с нас: нашите интернет страници, профили в социалните мрежи, срещи, имейли;

•         данни от осъществено видео наблюдение;

•         в случай, че сте наш акционер/облигационер, ние обработваме Ваши лични данни във връзка с това правоотношение като: идентификационни данни, брой акции/облигации, стойност на дивидент и стойност на доход.

 

 

Ние никога не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това. 

 

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници за потвърждаване на нашите бази данни с цел извършването на нашите договорни и законови задължения, например:

•         публикации/бази данни, до които е предоставен достъп от официални органи на власт (напр. Държавен вестник, регистрите поддържани от Агенция по вписванията и др.);

•         наши корпоративни клиенти или доставчици на услуги;

•         интернет страници/страници в социални мрежи, съдържащи информация, разкрита публично от Вас.

 

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

а. За изпълнение на наши правни и регулаторни задължения

 

Обработваме Ваши лични данни, за да изпълняваме някои правни и регулаторни задължения – например към Национална агенция по приходите, Централен депозитар. Може да предоставим информация по официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган.

Във връзка с качеството ни на публично дружество, ако сте лице с достъп до вътрешна информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014, Вашите данни се обработват в изпълнение на нашите нормативни задължения да водим отчетност за тези лица.

 

b. Да изпълняваме договор, склочен с Вас, или да предприемем сгъпки по Ваше искане преди сключването на договор

 

Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори с Вас, както и за да:

•         Ви предоставяме информация по отношение на наши продукти и услуги;

•         Ви съдействаме и да отговаряме на Вашите искания;

•         оценяваме дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия;

•         да изпълняваме задълженията си като публично дружество (например изплащане на дивидент).

c. Да осъществим нашите легитимни интереси

Ние използваме Вашите лични данни, за да разгърнем и развием нашите продукти или услуги чрез реклама, както и да осъществим и защитим нашите законни права и интереси.

 

d. Дадено от Вас съгласие

В случай, че извършваме допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще получаваме Вашето съгласие.

 

3. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

С цел изпълнение на гореспоменатите цели, ние разкриваме Вашите лични данни единствено на:

•         Би Фриймплои ЕООД, за да можем да Ви предоставим пълния обхват на нашите групови продукти и услуги;

•         Доставчици, които извършват услуги от наше име – счетоводни къщи, куриери, IT фирми, поддържащи нашите сървъри и т.н.;

•         Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;

•         Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси.

 

4. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

 

В някои случаи, ние може да трансферираме Вашите данни в друга държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство при спазването на всички изисквания за защитата на тези данни и при имплементирането на договорни клаузи за защита с получаващата страна.

Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство може да се осъществява едниствено когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните или при прилагането на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за осигуряване защитата на личните данни.

 

5. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, който се определя от:

•         периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;

•         друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси:

а. Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

 

b. Счетоводната документация се съхранява от обслужващата ни счетоводна къща за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

 

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

 

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

•         На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.

•         На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.

•         На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството.

•         На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.

•         На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.

•         На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите.

•         На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518 или до компетентният за това съд.

 

7. РАЗНИ

Повече информация за политиките ни за поверителност и сигурност може да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки - cookies policy.

 

8. КОНТАКТИ

При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Известие, можете да се свържете с нас чрез контактната форма.