интер-функционален маркетинг

Обединени в различието си

Предизвикателството

Специалистите по продуктова маркетингова комуникация в Балкан Стар са разпределени в различни отдели и компании от групата, извличайки полза от специализацията си по услуги и марки. Въпросът, който мениджмънтът на Балкан Стар ми постави, е:  Това ли е оптималната структура? Можем ли допълнително да подобрим процеса си по стратегизация на ресурсите?

Решението

Първоначалният анализ на процеса на маркетингова комуникация показа предимствата на специализацията по услуги и марки. От друга страна всички обединяващи повече от един отдела,  всички PR, корпоративни или по-големи маркетингови проекти се ръководят централизирано от отдела по корпоративни и маркетингови комуникации.

Множество от ежедневните задачи се аутсорсват към външни агенции или доставчици на услуги на свободна практика, въпреки че всеки отдел има собствен специалист по маркетингови комуникации. Проучването показа още, че тези специалисти в отделите са ангажирани с доста сходни задачи, които се повтарят, а отделното им провеждане води до загуба на време и усилия.

За да се подобри вътрешния обмен и организацията максимално да се възползва от опита и  познанията на всеки отделен специалист, разработих матрица за интер-функционален маркетинг. В тази интер-функционална матрица всеки специалист запази първоначалната си специализация по марка, продукт или услуга. В допълнение целият екип, занимаващ се с корпоративни или маркетингови комуникации, независимо от разпределението си в организационната структура, получи възможност да развие допълнително своите силни страни в специфично направление – например в социалните медии, платените медийни кампании, външната или амбиент рекламата. Тези област избрах на база личния опит на специалистите и демонстрираните от тях интереси в процеса на съвместна работа.

За всяка маркетингова или комуникационна дейност, където имаше нужда от сътрудничество между отдели, въведох подхода за работа на проектен принцип, като всеки проект имаше вътрешен ръководител в зависимост от отговорностите и натоварването на специалистите.

Резултатът

Маркетинговите и корпоративни комуникации на групата бяха интегрирани в по-висока степен. Процесът за избор на подизпълнители се съкрати. Позицията за координация на проектите между различните отдели в централен маркетинг вече не бе необходима, защото всеки проект имаше различен вътрешен ръководител.

Специалистите получиха възможност да се развиват в специфична професионална област, която отговаря на интересите им. Ефективността се повиши, защото нарасна експертността на екипа.

Подобриха се обмена на информация и опит и общите дейности между отделите.

Оптимизираната употреба на маркетинговите бюджети се съчета с повишена креативност на маркетинговите комуникации.