комуникация на трансформацията

Предизвикателството

Производител на бързооборотни стоки със седалище в Европа предприема проект за преструктуриране, като един от етапите има пряко въздействие върху местно производствено предприятие. Заводът трябва да бъде затворен, но клиентската марка остава на местния пазар. Преходът трябва да бъде комуникиран вътрешно и външно по прозрачен, справедлив и отговорен начин, в съответствие с ценностите на компанията, почти шест месеца преди преустановяване на производството. Подготовката и осъществяването на евентуална кризисна комуникация - ако е необходимо - също е част от обхвата на проекта.

Решението

След оценка на ситуацията бе обсъден с и одобрен от мениджмънта за SEE и местното ръководство стратегически подход. Сгъстеният времеви график и високият риск от изтичане на информация са сред предизвикателствата, които трябваше да вземем предвид и да се съобразим с тях по целесъобразен начин. Работейки в тясно сътрудничество със SEE и екипите на място, успяхме да разработим пакет от 42 различни комуникационни елемента, обхващащи четири различни сценария. За членовете на основния екип, комуникиращи бизнес промяната, беше организирано обучение по публично оповестяване, враждебни интервюта и кризисна комуникация. Бе разработен план за трансформационната комуникация по време на 5-и половина-месечния преходен период, който обхващаше административни и логистични въпроси, правни аспекти, цялостни насоки и подкрепа за обучението на персонала.

Резултатът

Целият комуникационен проект протече по първоначалния план. Ключовите заинтересовани страни получиха навреме и в пълен обем основаната на факти информация, предоставена от висшето ръководство по открит и честен начин. Бяха организирани поредица от дискусии и периодично предоставяне на информация за напредъка на процеса през целия преходен период. Всички ключови заинтересовани страни имаха възможност да предоставят обратна връзка, да задават въпроси или да правят предложения от самото начало. Проектът беше проведен на ниво управление на казуса, без да се развива до кризисна комуникация. Фокусът на комуникацията бе задържан на местно ниво, без външна или вътрешна ескалация в страните от клъстера или на ниво централа. Клиенштският бранд и репутацията на групата бяха запазени, въпреки предизвикателствата на трансформацията.