оценка на бизнеса

Стабилна основа за стратегически решения

Предизвикателството

Мениджмънтът на Балкан Стар взе решение да преразгледа позиционирането на групата и да доразвие дългосрочната си бизнес стратегия. Предизвикателството, отправено към мен, бе да намеря подходящ начин за прецизно документално отражение на моментното състояние и на тази база да предложа области, в които групата да се концентрира при стратегическото си развитие в средносрочен план.

Решението

Два бяха основните въпроси, с които се сблъсках в този проект – как да оценя статуквото и как да подходя, за да достигнем до достатъчно добро за всички участници стратегическо решение.

За оценяването развих система от фактори, която анализира всяко поле на дейност на всякo отделно направление на групата компании. В рамките на два месеца и половина проведох проучване на база на опита, генериран в различните отдели. Така за всеки критерий определих четиристепенна скала за измерване без балансиращ център. Преведох всеки критерий в конкретен показател за изпълнение, а тези показатели обединих в матрица от стратегически стълбове.

Когато имахме точната оценка на статуквото, оставаше само да обединя разширения мениджърски екип на групата компании около стратегическо решение за бъдещия бизнес фокус. Интензивната дискусия на изводите от проучването доведе до дефиниция на сферите на интерес, на които да се обърне по-засилено внимание. За целта въведох концепция с работни групи за всяка отделна област за действие и сама ръководех екипа за управление на корпоративния бранд.

Резултатът

Разработих персонализирана методология за оценяване, базирана на собствения опит, експертни познания и база данни на организацията. Цялостната информация за основните дейности на групата обединих в измерима оценка на бизнеса. Стратегическите стълбове за развитие се състояха от 8 ключови индикатора (КПИ), основани на 365 индивидуални индикатора за представяне, всеки със собствена скала на оценяване.

Методологията позволи дефиниране на точното моментно състояние на Балкан Стар и постави база за измеримо стратегическо сравнение между марките и отделите. Тя също така фокусира бъдещите дейности в работни групи, правейки постиженията измерими и във времето. На тази основа Балкан Стар осигури по-голяма устойчивост на бизнес развитието си.