Етиката в публичните комуникации / интервю

Ценностите по принцип – защото етиката е едновременно отношение и ценност – са задължителни в комуникацията, за да държат единна линия в корпоративната култура и оттам – във всички действия и проявления на организацията. Доверие без етика е трудно мислимо и в най-добрия случай краткотрайно. А без доверие комуникация не се случва, най-много еднопосочно обливане с вербални и невербални знаци, чийто смисъл не може да се декодира от аудиторията.