комуникационна стратегия

Най-висока степен адекватност

Предизвикателството

Стерил произвежда високотехнологични медицински уреди за стерилизация на кръв, които използват по-здравословен, по-щадящ околната среда и финансово  по-ефективен метод в сравнение с традиционните уреди. И сега широката медицинска публика трябва да научи за тях. Предизвикателството бе да се изгради корпоративна стратегия от нулата и да се дефинират основните компоненти на марката.

Решението

За този проект използвах класическия подход на дефиниране на целеви групи, изясняване на бизнес позиционирането и разработване на най-подходящите ключови послания. След определяне на характеристиките на марката, с които да се изгради отличителната идентичност на Стерил, преведох тези характеристики в ключови послания за всяка отделна целева публика. След това илюстрирах пресечните точки и взаимодействията между тези комуникационни групи, интегрирайки ги в хомогенен корпоративен имидж.

Следващата стъпка от комуникационната стратегия бе да се формулират основните елементи на корпоративния дизайн за Стерил. Готовият за действие план включваше главните и второстепенните цветове, насоките за дизайна, структурата на презентационните материали като уебсайт и корпоративна презентация. За да се създаде лесно план на комуникативните активности за следващите 18 месеца, направих матрица за интеграция на публиките и посланията. 

Резултатът                                           

За Стерил комуникационната основа бе много полезна и лесна за употреба, тя спести време и усилия. Решението за разпределение на ресурсите бе отделно за всяка целева група, но същевременно интегрирано. По този начин новосъздадената компания се идентифицира от публиките си с хомогенен и ясен образ.  Насоките за дизайн позволиха гъвкави решения по отношение на комуникационните елементи, доставчиците на услуги и допълнителния илюстративен или презентационен материал във времето.

Правилното позициониране на идентичността на Стерил беше съществено за пазарното присъствие на компанията, съответно – за възможностите за продажба, осигурявайки ръст на бизнеса. Със стратегията за интегрирана комуникация на марката от самото начало ресурсите на Стерил бяха разпределени ефективно, за да постигнат възможно най-добрите резултати по най-адекватния и бърз начин.