Управление на репутацията

Чия е отговорността в организацията?

Репутацията в най-общи рамки е образът на една организация, който влияе и върху образа на продуктите и услугите. Тя е основата на взаимоотношенията - на доверие или не, на партньорство или не, на споделени ценности или не. Организацията - също както и личността - изгражда своето “лице” пред групите, с които общува. Пред клиентите, доставчиците и партньорите като част от бизнес цикъла. Пред служителите, медиите и влиятелните личности, конкурентите, държавната и общинска администрация, обществените групи. Всеки вижда част от образа. И всеки предава своя непосредствен опит на групите и хората, с които той самият общува.

Затова най-важният въпрос е дали организацията управлява своята репутация или различните отдели и направления в нея автономно решават “на парче” всеки отделен случай.

Една организация е редно да има един образ, както и унифицирани ключови послания - онези основни идеи, които организацията цели хората да научат за нея. Ключовите послания са еднакви за всички групи, с които тази компания има взаимоотношения, а разлика може да има във формата им или в степента на значимост.

В тази връзка и всяко действие на организацията трябва да е в унисон с ключовите послания.

Всичко това взето заедно, всички участници в  дадена организация изграждат корпоративната репутация, а управлението на процеса е отговорност на висшия мениджмънт.

Повече по темата в manager.bg